Family Trip:Fabric Painting article

กิจกรรม ZMF FAMILY TRIP เดือน มีนาคม 2559 : WORK SHOP “ผ้ามัดย้อม”

ZMF จะพาน้องๆ พร้อมครอบครัว และพี่อาสาสมัครที่สนใจ มาเรียนทำผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้ลองทำกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกับครอบครัวและพี่ๆอาสา ซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาฝีมือนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตของน้องๆได้

วิทยากร:    คุณวิสุทธิ์ จันทร์ศิริวัฒนา เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ผ้าบาติกน้ำเต้าหู้” 

ที่อยู่ 24 หมู่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
โทร. 081 318 0379
https://youtu.be/XhWhHjPdMYc
https://youtu.be/H6zfOrAN2Yc

อุปกรณ์:    เสื้อยืดสีขาว (Cotton 100%), กาละมัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เพื่อใส่สีย้อม และใส่น้ำ
เพื่อซักล้าง
, สีน้ำย้อมผ้า และผ้าพลาสติกสำหรับปูพื้น

วัน-เวลา:  วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-17:00 น. กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ผู้เข้าร่วม
: น้องพิการทางการเคลื่อนไหว 10 คนพร้อมครอบครัว พี่อาสา 5-10 คน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม Family Trip

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กพิการทางการ    เคลื่อนไหวและครอบครัว

2. เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือ และให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากครอบครัว

สถานที่:      Ma:D Club for Change เอกมัย ซอย 4

ช่วงเวลา:     วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559เวลา 15.00 น. กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ผู้เข้าร่วม
:     น้องพิการทางการเคลื่อนไหว 10 คนพร้อมครอบครัว พี่อาสา 5-10 คน

 
ACTIVITIES

VOJTA article
CTCAL : Climb to Change a Life Project article
Coming soon! Climb to Change a Life Project 4 article
MEDICAL SEMINAR
CLIMB TO CHANGE A LIFE #GLC article
ZMF Products