CTCAL : Climb to Change a Life Project article

CLIMB TO CHANGE A LIFE : ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 

หลักการและที่มา

จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553 ของมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ (Zy Movement Foundation: ZMF) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว ทั้งในด้านการพัฒนากาย จิตใจ และสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตอิสระอยู่ในสังคมได้ ตลอดจนเน้นให้สังคมตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวนกว่า 450,000 คนในประเทศไทย เราพบว่านอกเหนือจากปัจจัยทางด้านการรักษาแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว คือการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง อันได้แก่ ครอบครัว และสังคมโดยรวม โดยเด็กที่เติมโตมาในครอบครัวที่เข้มแข็ง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเขา จะมีพัฒนาการที่ดีกว่าในทุกๆ ด้าน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ

มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ จึงจัดตั้งโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต (Climb to Change a Life: CTCAL) ขึ้นโดยพา “น้องๆผู้พิการทางการเคลื่อนไหว” พร้อมครอบครัว ขึ้นไปพิชิตยอดเขาสูงในประเทศไทยด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร ที่จะถูกเรียกว่า Life-Changers หลังจากพิชิตยอดเขาสำเร็จ การให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวคนหนึ่งได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ยากจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้จนสำเร็จ นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาเองแล้ว ยังเป็นการชดเชยการขาดโอกาสมากมายในชีวิตจากการที่เกิดมาพร้อมความพิการ แต่ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมนี้ ยังเป็นการสื่อสารต่อสังคมว่า การจะส่งเสริมให้เด็กพิการให้สามารถทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ ต้องอาศัยกำลังใจและแรงผลักดันอย่างจริงจังจากครอบครัวและผู้คนในสังคม เพื่อให้ความสำเร็จนั้น เป็นความภาคภูมิใจที่ประทับอยู่ในใจของเด็ก และเป็นพลังให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้ต่อไป นอกจากนี้ มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ มุ่งหวังที่จะใช้กิจกรรมนี้ส่งกำลังใจให้เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงเปิดโอกาสคนในสังคมได้ร่วมเดินทางเพื่อท้าทายขีดจำกัดของน้องๆ พิการด้านการเคลื่อนไหว ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ได้ โดยสมัครเป็นอาสาสมัครของโครงการมาที่ Email: 

zmf.asia@gmail.com หรืร่วมสนับสนุนเงินทุนสำหรับกิจกรรม ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต (Climb to Change a Life)” โดยการโอนเงินสนับสนุนเข้าที่

บัญชีมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์  ธนาคาร:  กสิกรไทย  สาขา :   พหลโยธิน  เลขที่บัญชี :  799-2-45467-5

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email: zmf.asia@gmail.com เพื่อส่งใบเสร็จ และจัดสรรเงินทุนสำหรับกิจกรรมอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์   

 1.  สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัว  

 2.  ส่งเสริมให้เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหวมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง 

 3.  สร้างความตระหนักว่าครอบครัวคือพลังสำคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดันให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวสามารถประสบความสำเร็จในชีวิต 

 4.  เผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการ 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่สาม ของเดือน พฤศจิกายน  ในทุกปี

การดำเนินงาน 

มีนาคม
ตั้งคณะทำงาน วางแผนงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ
เมษายน - พฤศจิกายน ประชาสัมพันธ์โครงการ และหาเงินสนับสนุน
สิงหาคม
เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ
ตุลาคม ประชุมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครและครอบครัว แบ่งกลุ่มเพื่อดูแลน้องๆ
พฤศจิกายน
จัดกิจกรรม
มกราคม ปีถัดไป สรุปงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเกิดแรงบันดาลใจ และมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างอิสระและเท่าเทียม

2. พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากครอบครัว และใช้เวลาทำ กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 

3. สังคมเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกต้องและยั่งยืนคือการสนับสนุนโอกาสและปฏิบัติอย่างผู้พิการอย่างเท่าเทียม และเริ่มลงมือสนับสนุนอย่างจริงจัง และขยายความเข้าใจให้กับคนในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

 
ACTIVITIES

VOJTA article
Coming soon! Climb to Change a Life Project 4 article
MEDICAL SEMINAR
CLIMB TO CHANGE A LIFE #GLC article
ZMF Products
Family Trip:Fabric Painting article